Formulari On-line d'inscripció / Formulario On-line de inscripción

XVIII Congrés de la Societat Catalana de Cirurgia Cardíaca
XVIII Congreso de la Sociedad Catalana de Cirugía Cardíaca

Hospital Vall d'Hebron. 8 i 9 de juny de 2017 / 8 y 9 de junio de 2017

Dades personals / Datos personales
Dades de contacte (email) / Datos de contacto (email) *
Dades de Facturació / Datos de Facturación
Quotes d'inscripció / Cuotas de inscripción
   
   
Totals / Totales
Política de cancel·lacions / Política de cancelaciones
Abans del 15 de març, 25% de penalització / Antes del 15 de marzo, 25% de penalización
Abans del 30 d'abril, 50% de penalització / Antes del 30 de abril, 50% de penalización
Després del 30 d'abril, 100% de penalització / Después del 30 de abril, 100% de penalización.
Forma de pagament / Forma de pago
El pagament es pot realitzar a través de transferència bancària a BANKINTER, a nom de ACTOSERVEIS-SCCC indicant el nom de la persona inscrita. /
El pago se puede realizar a través de transferencia bancaria a BANKINTER, a nombre de ACTO SERVEIS-SCCC indicando el nombre de la persona inscrita.

Titular:ACTO SERVEIS
Nº de compte / nº de cuenta:0128-0524-21-0100028886
IBAN:ES 6501280524210100028886
SWIFT CODE:BKBKESMMXXX

És indispensable enviar el comprobat de pagament a la Secretaria Tècnica amb el nom de la persona inscrita. / Es imprescindible enviar el comprobante de pago la Secretaría Técnica junto con el nombre de la persona inscrita.

ACTO SERVEIS
FAX (34) 93 755 23 83
congresos@actoserveis.com
Protecció de dades / Protección de datos
En compliment del que disposa l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal (d'ara endavant, "LOPD"), ACTO GESTIO I ASSESSORAMENT DE CONGRESSOS S.L, l'informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni quan empleni el formulari que apareix en aquesta pàgina es recolliran en fitxers la responsable dels quals és ACTO GESTIO I ASSESSORAMENT DE CONGRESSOS S.L, i seran tractats amb l'exclusiva finalitat pròpia del formulari. El fet d'emplenar aquest formulari implica que el remitent reconeix que la informació i les dades personals que ens indica són seves, exactes i certes. Podrà accedir a les seves dades, rectificar-les, cancel·lar-les i oposar-se al seu tractament, en els termes i en les condicions que preveu la LOPD, adreçant-se per escrit a ACTO GESTIO I ASSESSORAMENT DE CONGRESSOS S.L C/ BONAIRE 7. 08301. MATARO. BARCELONA. /

En complimiento de lo que dispone el artículo 5 de la Ley orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal (de ahora en adelante, "LOPD"), ACTO GESTIO I ASSESSORAMENT DE CONGRESSOS S.L, le informa que sus datos de carácter personal que nos proporcione cuando rellene el formulario que aparece en esta página se recojerán en ficheros el responsable de los cuales es ACTO GESTIO I ASSESSORAMENT DE CONGRESSOS S.L, y serán tratados con la exclusiva finalidad propia del formulario. El hecho de rellenar este formulario implica que el remitente reconoce que la información y los datos personales que nos indica son suyos, exactos y ciertos. Podrá acceder a sus datos, rectificarlos, cancelarlos y oponerse a su tratamiento, en los términos y en las condiciones que prevee la LOPD, dirigiéndose por escrito a ACTO GESTIO I ASSESSORAMENT DE CONGRESSOS S.L C/ BONAIRE 7. 08301. MATARO. BARCELONA.

Ja no es poden fer inscripcions on-line. / Ya no se pueden hacer inscripciones on-line.